Vasario 23 d., Sekmadienis

Asociacija „DZŪKIJOS VANDENŲ ŽUVYS“

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Žemės ūkis, maisto pramonė   » Žuvininkystė

Įmonės kodas: 302503398
PVM mokėtojo kodas: -
Adresas: S. Dariaus ir S.Girėno g. 2, LT-62137 Alytus (korespondencijai)
Telefonas: (644) 888843
Faksas: (315) 74068
Vadovas/direktorius: Vidas Ščiglinskas
Svetainė: www.dzukijoszuvys.lt  
E.paštas: dzukijos.zuvys@email.lt


Aprašymas:
Asociacija jungia, astovauja bei teikia teikia informaciją ir konsultacijas apie valstybės bei regioninę žuvininkystės politiką vidaus vandenyse bei formuoja šios politikos strategiją artimiausiam laikotarpiui bei galimybes gauti ES paramą šio sektoriaus plėtrai; rengia verslo bei marketingo projektus, kurie padeda realizuoti pasirinktas strategijas ir didinti pardavimus, o taip pat, teikia mokymo bei atstovavimo paslaugas agroverslo – kaimo turizmo, aplinkosaugos, atsinaujinančių išteklių energetikos, maisto gamybos ir kt. – srityse, taip pat vykdo ES, Lietuvos ir Rytų Europos agrarinės, aplinkos apsaugos, energetikos politikų bei politinių procesų analizes, rinkų tyrimus, agroverslo sektorių raidos bei ES poveikio jai studijas bei ekspertizes.
Asociacijos teikiamos paslaugos:
 teikia verslo informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas, rengia verslininkų kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus;
 siekia pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą asociacijos veiklai;
 skatina naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimą žuvininkystės sektoriuje;
 padeda užmegzti kontaktus tarp potencialių verslo partnerių šalyje bei užsienyje, konsultuoja ir rengia bendrus verslo plėtros ir investicijų projektus.
 bendradarbiauja su kitomis paslaugų verslui tinklo įstaigomis, paramą verslui teikiančiomis institucijomis ir informacijos centrais Lietuvoje ir užsienyje;
 dalyvauja užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų paramos SVV programose ir projektuose.


VIZIJA:

Dzūkija – vietos žuvininkystės produkciją bei rekreacinės žūklės paslaugas teikianti darni verslo, mokslo ir valdžios sektorius integruojanti ekosistema, apsirūpinusi produkcijos bei paslaugų kūrimo žiniomis ir metodais, būtina regionine infrastruktūra, žmogiškaisiais ištekliais ir organizacijomis,
užtikrinčiomis žmogui tarnaujančios visuomenės funkcionavimą globalioje Europos ir pasaulinėse erdvėse.


 Žuvininkystės sektoriaus plėtra suteiks galimybes įmonėms, įskaitant ir SVV (smulkaus ir vidutiniojo verslas) sparčiai augti bendradarbiaujant ir konkuruojant bei sudarys lygias gyvenimo, darbo ir paslaugų vartojimo sąlygas gyventojams.
 Produkcijos vartotojams bus užtikrinta lanksti ir dinamiška paklausių produktų bei paslaugų kūrimo infrastruktūra, pasižyminti mažesnės produktų bei paslaugų kūrimo išlaidomis ir mažesniais įėjimo į rinką kaštais.
 Viešojo sektoriaus (turizmo, maitinimo ir kt.) įstaigos bei organizacijos galės lengvai siūlyti ir teikti visuomenei ir specifiniams joms poreikiams pritaikytas paslaugas.
 Vyriausybinėms institucijoms ir verslo įmonės galės naudotis integravimo ir analizės paslaugomis verslo procesams stebėti, analizuoti bei įvertinti, kas atvers kelius regiono plėtros kokybės tobulinimui.
 Regione bus sukurta daugiau darbo vietų žuvininkystės, maisto gamybos, poilsio ir rekreacijos, maitinimo ir kt. sektoriuose; vietoje bus įgyjamas kokybiškas išsilavinimas šioses srityse.

MISIJA:

Asociacijos „DZŪKIJOS VANDENŲ ŽUVYS“ misija – tai nuolatinis Alytaus regiono viešojo, verslo ir mokslo bei mokymo subjektų interesų vienijimas žuvininkystės sektoriuje, diegiant strateginio planavimo ir strateginio valdymo principus ir modelius bei siekinat inovatyvios sektoriaus plėtros ir regiono ekonominio augimo, skatinant žuvininkystės verslo konkurencingumą.

 Mūsų misija šiandien – padėti žmonėms pradėti naują arba vystyti turimą verslą žuvininkystės sektoriuje, panaudojant turimus savo išteklius bei mūsų sukurtas metodikas.

TIKSLAI:

Asociacijos „DZŪKIJOS VANDENŲ ŽUVYS“ bendrasis tikslas – sukurti, puoselėti ir nuolatos atnaujinti regiono žuvininkystės sektoriaus strategiją, siekiant darnios Dzūkijos žuvininkystės integracijos į šalies, artimiausios tarptautinės kaimynystės bei globalią Europos Sąjungos rinkas per verslo, mokslo ir valdžios institucijų sąveiką ir partnerystę.

 Mūsų tikslas šiandien – ne tik atrasti džiaugsmo ir malonumo šaltinį žuvininkystės sektoriuje, bet ir padėti žmonėms uždirbti pinigus.
 Padėti mūsų nariams būti ir realizuotis žuvininkystės sektoriuje – kasdienis asociacijos tikslas.
 Koordinuoti ir skatinti žuvininkystės sektoriaus įmonių bei mokslo ir studijų įstaigų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) srityje:
 diegiant regione naujas tyrimų metodikas,
 formuojant mokslinių išradimų komercializacijos bei technologijų perdavimo verslui sistemas ir inovacijų plėtros modelius,
 tobulinant žuvininkystės specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, skatinant studijų ir praktikos integraciją,
 kuriant programas, projektus, planus bei organizuojant parodas ir kitokius renginius, skatinančius ir tobulinančius žuvininkystės komercializacijos idėjas bei inovacijas susijusiuose sektoriuose, siekiant praktinio jų diegimo įvairiose regiono ūkio šakose;
 Atstovauti žuvininkystės kaip verslo, o taip pat ir su žuvininkyste siejamų paslaugų sektorių interesus regione, formuojant ir tvirtinant rajonines, regionines, nacionalines ir Europos investicijų į žuvininkystės įrangos ir paslaugų sektoriaus plėtrą programas bei kitas valstybės reguliavimo, prioritetų nustatymo ir lėšų skirstymo struktūras.
 Pagal poreikį atstovauti asociacijos „DZŪKIJOS VANDENŲ ŽUVYS“ narių ekonomikos sektorių interesus atitinkamose šalies, Europos ir pasaulinėse asocijuotose struktūrose (asociacijose, klasteriuose, technologinėse platformose ir kitose).
 Atstovauti žvejybos įrangos ir su tuo susijusių paslaugų sektoriaus interesus formuojant regioninę mokslo ir studijų politiką bei rengiant regiono plėtros reformas, ir realizuojant regioninės plėtros planus bei panaudojant struktūrinių fondų lėšas.
 Stiprinti ir vystyti visų Asociacijos narių materialinius - techninius, intelektualinius bei žmonių išteklius bei užtikrinti jų plėtrą.


ŪKINĖS VEIKLOS SRITYS:RENGIAMI / PARENGTI VYKDYTI / VYKDOMI PROJEKTAI:ŽemėlapisRaktažodžiai: Verslo informacija, verslo ir marketingo, bei ekonominės ir vadybos konsultacijos, verslo konsultacinės paslaugos žuvininkystės bei susijusiuose sektoriuose, investicinių projektų rengimas ir valdymas, rinkodara, viešieji ryšiai ir kitos narių bei sektoriaus verslininkų atstovavimo valstybės ir savivaldos įstaigose paslaugos. Dzūkija. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną SPF programą „Lietuva-Lenkija 2007-2013“. Dzūkijos ežerynas. Lazdijų raj. savivaldybė. Alytaus raj. sav.


Veiklos sritis: Žuvininkystė

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)