Gegužės 30 d., Šeštadienis

PASAKA, Mažeikių lopšelis - darželis

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Mokslas, švietimas, kultūra   » Vaikų darželiai

Įmonės kodas: 191814643
PVM mokėtojo kodas: -
Adresas: Naftininkų 66, LT-89176 Mažeikiai
Telefonas: (443) 20352, (443) 20353
Mobilus tel.: (683) 19245
Vadovas/direktorius: Zita Siliūnienė
Svetainė: www.ldpasaka.lt  
E.paštas: pasaka66@gmail.com


Aprašymas:


Apie mus

Vaikų lopšelis – darželis "Pasaka" įsikūręs gražiame Mažeikių miesto kampelyje, netoli Ventos upės, apsuptas žalumos ir sodo. Darželis veikia jau nuo 1983 m.

Lopšelio - darželio darbo laikas 7.30 - 18.00 (10,5 val.) ir 1 budinti grupė 6.45 – 18.45 (12 val.), Mažeikių lopšelyje – darželyje "Pasaka" veikia 11 grupių (vaikų amžius 1,5 – 7m). Jos pasidalija į: ankstyvojo amžiaus grupes; mišraus amžiaus vaikų grupes; ikimokyklinio amžiaus grupes ir priešmokyklines grupes. Įstaigą lanko virš 200 vaikų.

Lopšelyje – darželyje dirba 21 pedagogas: 19 pedagogų įgiję aukštąjį išsilavinimą, 2 pedagogai - aukštesnįjį išsilavinimą. 9 pedagogai turi auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 12 pedagogų - vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją. Darželyje dirba vyresnysis meninio ugdymo pedagogas, logopedas.

Ugdytojai nuolat kelia savo kvalifikaciją: Valdorfo grupių pedagogės įgijusios tarptautinius Valdorfo pedagogikos studijų baigimo sertifikatus. Grupė pedagogų studijuoja Lietuvos Valdorfo pedagogikos centre, kur siekia įgyti Valdorfo mokytojo kvalifikaciją. Dalis pedagogų lanko etninės kultūros ir kraštotyros tęstinių seminarų ciklą.

Įstaigos savitumas

- Įstaiga yra Valdorfo pedagogikos metodinis centras bendruomenei, šių idėjų plėtros židinys Žemaitijos regionui.

- Natūrali vidaus ir lauko aplinka (medis, šilkas, rankų darbo žaislai, daug gamtinės medžiagos, rakandai, didelis sodas, gėlynai, medžio įrengimai ir t.t.) garantuoja vaikams saugumą, skatina lavėti, kurti, pajusti savo galimybes ir individualumą. Kiekviena grupė – atvira, savita, turinti savo "veidą", ritmą ir tradicijas.

- Prisidedame prie nuoseklios savo krašto etninio ugdymo kultūros sukūrimo.

- Vaiko ir gamtos sąveiką užtikrina dėkinga geografinė padėtis – netoli tekanti Ventos upė, paupio gamta ir jos kraštovaizdis.

- Įstaigoje įrengta "Seklyčia", padedanti vaikams suprasti, kad valgymas – ne tik skonio pojūtis, bet ir ritualas, leidžiantis išgyventi vienas kito artumą, dėkingumą, ugdo estetinį jausmą.

- Įstaigoje teikiamos logopedo paslaugos.

- Ugdytojų kūrybinė raiška geriausiai atsiskleidžia komandinėje veikloje, todėl pedagogai susibūrė į tris kūrybines grupes: Valdorfo pedagogikos kūrybinė grupė; etnokultūros kūrybinė grupė ir gamtosaugos kūrybinė grupė. Visos šios grupės turi savo veiklos planus ir daugumą renginių organizuoja tarpusavyje bendradarbiaudamos.


Vizija

Laisva, nevaržoma ir saugi aplinka, formuojanti ir įtakojanti laisvos, harmoningos asmenybės vystymąsi ir ugdymą.


Misija

- Visapusiškai, harmoningai lavinti ir auklėti vaikus, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, saugoti ir stiprinti jų sveikatą, skatinti iniciatyvumą, kūrybiškumą, puoselėti individualumą.

- Savo patirtį ir pasiekimus pristatyti bendruomenei, kitoms ugdymo įstaigoms, visuomenei.

- Siekti bendruomenės įvertinimo ir pripažinimo.

Tikslas

Puoselėti visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės vystimąsi ir jo integracijos į visuomenę sėkmę. Gerinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant kiekvieno vaiko poreikių tenkinimą.

- Ugdymo(si) turinį sieti su dienos ir metų ritmu.
- Užtikrinti veiklos turinio pagal kompetencijas vientisumą.
- Sieti etninį ugdymą ir Valdorfo pedagogiką su natūraliu vaiko gyvenimu įstaigoje, sudaryti sąlygas etninei vaikų saviraiškai.
- Siekti integracinio ugdymo sričių tarpusavio ryšio.
- Kurti aplinką, tenkinančią prigimtinius vaiko poreikius, padedančią atsiskleisti ir ugdytis jo gebėjimams.
- Ugdymo(si) turinį grįsti artima mūsų krašto, Žemaitijos regiono žmonių pasaulėjauta: tautosaka, tautodaile, ritualais, kraštovaizdžiu.
- Prioritetą teikti laisvam kūrybiniam žaidimui.
- Atsižvelgti į kiekvieno vaiko raidą, pagrįstą vystymosi tarpsnių ypatumais.


Ugdymo modelis

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis 2007 m. įstaigoje parengta ir direktorės įsakymu birželio 28d. Nr.VI-42 patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“, Valdorfo pedagogikos Lietuvoje Koncepcija. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. Į ugdymo turinį papildomai integruojamos įvairios metodinės rekomendacijos bei programos („Vėrinėlis“, „Ankstyvojo ugdymo vadovas“, „Po tėviškėlės dangum“ ir kitos).

Įstaigos pedagogai ir vadovai, vadovaudamiesi veiklos programoje iškeltais tikslais ir uždaviniais, rengia įvairias programas, projektus, organizuoja ir veda šventes.

Ugdymo procese didelis dėmesys skiriamas integruotai vaikų veiklai, siekiama, kad vaikai nuolat patirtų atradimų džiaugsmą žaisdami, kūrybiškai ir aktyviai dalyvaudami ugdymo procese. Vaikams sudarytos palankios sąlygos atsiskleisti ir tobulėti, bendrauti tirti, eksperimentuoti, improvizuoti, kurti.

Daug dėmesio skiriama etniniam vaikų ugdymui, kuris susijęs su pagarba žmogui ir gamtai, kultūrinėms vertybėms. Etninė kultūra integruojama į vaikų veiklą bei renginius.

Ugdymo programos įgyvendinimas leidžia kiekvienam pedagogui neskaidyti visuminio vaiko pasaulio vaizdo į atskirus gabaliukus. Ši idėja taip pat labai glaudžiai persipina su Valdorfo pedagogikos idėja, jog vaiko ugdymas(is) visuminis, pasikliaujantis individualia vaiko raida bei amžiaus tarpsnių ypatumais. Tokiame modelyje ypač daug svarbos tenka vaiko pažinimui, jo stebėjimui, ugdymo individualizavimui, remiamasi vaiko patirtimi ir poreikiais. Šia ugdymo idėja, papildant Valdorfo pedagogikos nuostatomis, kur daug dėmesio skiriama kūrybiniam žaidimui, vaizduotei, ritmui, ieškoma nuolatinio ryšio su gamta, dirbami buities darbai, užsiimama amatais, menine veikla, sekamos liaudies pasakos ir istorijos, kurios vaikus skatina būti pastabesnius realiame pasaulyje, žmonių santykiuose ir pan., apeliuojama į vaiko valią, jausmus ir protą, siekiant visapusiškos ir harmoningos asmenybės plėtros.

Ankstyvojo amžiaus grupėse šeimos ir ugdymo įstaigos bendromis pastangomis suteikiama mažyliui kokybiška globa ir ugdymas, tenkinami prigimtiniai vaiko poreikiai. Tobulinami ir formuojami gyvenimiški įgūdžiai komunikuoti, judėti, pažinti, suprasti, išmokti.

Priešmokyklinis ugdymas vyksta priešmokyklinėse grupėse pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Pedagogai, atsižvelgdami į kiekvieno vaiko ugdymosi poreikius, individualizuoja ir diferencijuoja ugdymo turinį bei metodus. Priešmokykliniu ugdymu siekiame padėti vaikui įgyti kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų.

Pasirinktos ugdymo programos tenkina tėvų lūkesčius ir poreikius ir garantuoja vaiko ugdymo(si) šeimoje ir darželyje darną.


Foto galerija
Darbo laikas: 7:30 - 18:00 ir 6:45 - 18:45 (budinti grupė).


ŽemėlapisRaktažodžiai: PASAKA, Mažeikių lopšelis – darželis, PASAKA, Mažeikių lopšelio – darželio darbo laikas, lopšelis – darželis, lopšelis darželis netoli Ventos upės, grupės vaikų darželyje, vaikai, darželis Pasaka, ankstyvojo amžiaus grupės, mišraus amžiaus vaikų grupės, ikimokyklinio amžiaus grupė, priešmokyklinės grupės, įstaiga vaikams, pedagogai, auklėtojas, vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija, darželyje dirba vyresnysis meninio ugdymo pedagogas, darželyje dirba logopedas, vaikų lavinimas, vaikų ugdymas, vaikų auklėjimas, vaikų gebėjimų ugdymas, vaikų gebėjimų atskleidimas, vaikų iniciatyvumo skatinimas, vaikų kūrybiškumo skatinimas, ugdymo įstaiga, auklėja vaikus, vaiko poreikių tenkinimas, ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“, Valdorfo pedagogikos Lietuvoje Koncepcija, priešmokyklinis ugdymas, priešmokyklinio ugdymo organizavimas, lopšelis – darželis Mažeikiai, lopšelis darželis netoli Ventos upės Mažeikiai, grupės vaikų darželyje Mažeikiai, vaikai Mažeikiai, darželis Pasaka Mažeikiai, ankstyvojo amžiaus grupės Mažeikiai, mišraus amžiaus vaikų grupės Mažeikiai, ikimokyklinio amžiaus grupės Mažeikiai, priešmokyklinės grupės Mažeikiai, įstaiga vaikams Mažeikiai, pedagogai Mažeikiai, auklėtojas Mažeikiai, vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija Mažeikiai, darželyje dirba vyresnysis meninio ugdymo pedagogas Mažeikiai, darželyje dirba logopedas Mažeikiai, vaikų lavinimas Mažeikiai, vaikų ugdymas Mažeikiai, vaikų auklėjimas Mažeikiai, vaikų gebėjimų ugdymas Mažeikiai, vaikų gebėjimų atskleidimas Mažeikiai, vaikų iniciatyvumo skatinimas Mažeikiai, vaikų kūrybiškumo skatinimas Mažeikiai, ugdymo įstaiga Mažeikiai, auklėja vaikus Mažeikiai, vaiko poreikių tenkinimas Mažeikiai, ikimokyklinio ugdymo programa Mažeikiai, priešmokyklinis ugdymas Mažeikiai, priešmokyklinio ugdymo organizavimas Mažeikiai, lopšelis – darželis Mažeikiuose, lopšelis darželis netoli Ventos upės Mažeikiuose, grupės vaikų darželyje Mažeikiuose, vaikai Mažeikiuose, darželis Pasaka Mažeikiuose, ankstyvojo amžiaus grupės Mažeikiuose, mišraus amžiaus vaikų grupės Mažeikiuose, ikimokyklinio amžiaus grupės Mažeikiuose, priešmokyklinės grupės Mažeikiuose, įstaiga vaikams Mažeikiuose, pedagogai Mažeikiuose, auklėtojas Mažeikiuose, vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija Mažeikiuose, darželyje dirba vyresnysis meninio ugdymo pedagogas Mažeikiuose, darželyje dirba logopedas Mažeikiuose, vaikų lavinimas Mažeikiuose, vaikų ugdymas Mažeikiuose, vaikų auklėjimas Mažeikiuose, vaikų gebėjimų ugdymas Mažeikiuose, vaikų gebėjimų atskleidimas Mažeikiuose, vaikų iniciatyvumo skatinimas Mažeikiuose, vaikų kūrybiškumo skatinimas Mažeikiuose, ugdymo įstaiga Mažeikiuose, auklėja vaikus Mažeikiuose, vaiko poreikių tenkinimas Mažeikiuose, ikimokyklinio ugdymo programa Mažeikiuose, priešmokyklinis ugdymas Mažeikiuose, priešmokyklinio ugdymo organizavimas Mažeikiuose.


Veiklos sritis: Vaikų darželiai

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)