Rugsėjo 27 d., Sekmadienis

EKOMETRIJA, UAB

Įmonė Raktažodis Vietovė
» LR įmonės   » Energetika, gamtiniai ištekliai   » Aplinkos apsauga

Įmonės kodas: 123472655
PVM mokėtojo kodas: LT234726515
Adresas: Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius
Telefonas: (5) 2136730, (5) 23366 36
Faksas: (5) 2308553
Svetainė: www.ekometrija.lt  
E.paštas: info@ekometrija.lt


Aprašymas:

Pagrindinė UAB "EKOMETRIJA" veikla - aplinkos tyrimai.

Siekdami patenkinti kiekvieno užsakovo poreikį ir brangindami laiką siūlome platų paslaugų spektrą. Bendradarbiaujame tiek su veiklą vykdančiais, tiek su dar besikuriančiais ūkio subjektais. Rengiame techninio projekto aplinkosauginę dalį, ruošiame Paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti (TIPK), poveikio aplinkos orui vertinimo (PAOV) ir poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitas.

Taip pat atliekame nuotekų, paviršinio ir požeminio vandens, dumblo, dirvožemio, grunto tyrimus, bei stacionarių oro taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimus, aplinkos oro tyrimus. Užsakovo pageidavimu tvarkome visus su aplinkosauga susijusius dokumentus.

Bendrovės darbas organizuotas taip, kad tenkintų užsakovo bei kontroliuojančių institucijų, ar pripažinimą teikiančių organizacijų poreikius. UAB "EKOMETRIJA" laboratorijos veikla vykdoma pagal tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2006 reikalavimus.

Įmonė gali didžiuotis savo istorija ir sukaupta patirtimi. Istorija įpareigoja ir moko, o sukaupta ilgų metų patirtis, sąžiningai vykdant įsipareigojimus, plėtojant ilgalaikį bendradarbiavimą, leidžia kokybiškai patenkinti užsakovo poreikius.


PASLAUGOS:APLINKOSAUGOS DOKUMENTŲ TVARKYMAS

Atliekami aplinkosauginės dokumentacijos darbai.

 • Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)
 • Poveikio aplinkos orui vertinimas (PAOV)
 • Techninio projekto dalis „Aplinkos apsauga"
 • Paraiškos, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (TIPK) gauti, sudarymas
 • Aplinkos monitoringo programos sudarymas
 • Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planų sudarymas
 • Techninio įrenginio darbo efektyvumo nustatymas ir paso sudarymas
 • Stacionarių oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacija ir ataskaitos sudarymas
 • Teršalų maksimalių koncentracijų pasisklaidymo pažeminiame atmosferos sluoksnyje skaičiavimas (programa ADMS 4)
 • Valstybinės statistinės ataskaitos Forma Nr. 1 - Vanduo pildymas
 • Valstybinės statistinės ataskaitos Forma Nr. 2 - Atmosfera pildymas
 • Pirminės atliekų apskaitos metinės ataskaitos pildymas
 • Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių skaičiavimas ir deklaracijų pildymas
 • Teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, apskaitos žurnalų pildymas
 • Pirminės atliekų apskaitos žurnalo pildymas.
TERŠALŲ, IŠMETAMŲ Į APLINKOS ORĄ, MATAVIMAI

Atliekami stacionariųjų taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimai.

Tyrimo pavadinimas:

 • Dujų srauto greičio ir tūrio debito matavimas instrumentinis metodas
 • Acto rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Akroleino kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Amoniako kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Anglies monoksido kiekio nustatymas elektrocheminiu metodu
 • Azoto oksidų kiekio nustatymas elektrocheminiu metodu
 • Sieros dioksido kiekio nustatymas elektrocheminiu metodu
 • Deguonies kiekio nustatymas elektrocheminiu metodu
 • Chloro kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Chloro vandenilio nustatymas fotometrijos metodu
 • Kietųjų dalelių (dulkių) kiekio nustatymas gravimetrijos metodu
 • Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Formaldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Sieros dioksido kiekio nustatymas elektrocheminiu metodu
 • Sieros rūgšties kieko nustatymas fotometrijos metodu
 • Sieros vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Šarmų kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Toluilendiizocianato nustatymas fotometrijos metodu
 • Azoto oksidų kiekio nustatymas fotometriniu metodu
 • Metanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Etanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Acetono kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • 2-propanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Dichlormetano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • 2-butanono (metiletilketono) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • 2-butanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Etilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • 2-metoksietanolio (metilcelozolvo) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Benzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • 2-etoksietanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Tolueno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Butilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • P,m - ksilenu kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • o-ksileno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Etilenglikolio butilo eterio (butilcelozolvo) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • 1,3,5 - trimetilbenzeno (mezitileno) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • 1,2,4 - trimetilbenzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • 1,2,3 - trimetilbenzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Vinilo chlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Terpentino kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Metano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu


Atliekami aplinkos oro tyrimai.

Tyrimo pavadinimas:
 • Amoniako kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Kietųjų dalelių (dulkių) kiekio nustatymas gravimetrijos metodu
 • Sieros vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Azoto dioksido kiekio nustatymas fotometriniu metodu
DUMBLO, DIRVOŽEMIO IR GRUNTO TYRIMAI

Atliekami dirvožemio, grunto, durpių, komposto, dumblo aktyvaus dumblo laboratoriniai tyrimai.

Tyrimo pavadinimas:
 • Aktyvaus dumblo tūris
 • Aktyvaus dumblo indeksas
 • Aktyvaus dumblo koncentracija
 • Sutinkamos mikroorganizmų rūšys ir kiekiai
 • Aktyvaus dumblo peleningumas
 • Bendrojo azoto kiekio nustatymas titrimetrijos metodu
 • Bendrojo fosforo kiekio nustatymas spektrometrijos metodu
 • pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu
 • Naftos produktų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu
 • Naftos produktų kiekio nustatymas chromatografijos metodu
 • Sausos liekanos ir vandens kiekio nustatymas gravimetrijos metodu
 • Sausos masės nuostolių iškaitinant(peleningumo) nustatymas gravimetrijos metodu
 • Naftos angliavandenilių (C10-C40) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu.

NUOTEKŲ, PAVIRŠINIO IR POŽEMINIO VANDENS TYRIMAS

Atliekami buitinių, pramoninių, lietaus nuotekų, atvirų telkinių ir požeminio vandens laboratoriniai tyrimai.
Tyrimo pavadinimas:

 • Aliuminio kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Amonio kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų (PAM) kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų (PAM) kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Bendrojo azoto kiekio nustatymas spektrometriniu metodu
 • Bendrojo fosforo kiekio nustatymas spektrometriniu metodu
 • Bendrojo kietumo nustatymas titrimetrijos metodu
 • Bichromatinės oksidacijos (ChDScr) nustatymas titrimetrijos metodu
 • Biocheminio deguonies suvartojimo (BDSn) nustatymas elektrometrijos ir titrimetriniu metodais
 • Boro/borato kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Chlorido kiekio nustatymas titrimetrijos metodu
 • Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas titrimetrijos metodu
 • Chromo (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Chromo (šešiavalenčio) kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Cianido (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Cinko kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Drumstumo nustatymas spektrometrijos metodu
 • Ištirpusio deguonies nustatymas elektrometrijos metodu ir titrimetriniu metodu
 • Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Formaldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Fosfato / hidrofosfato kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Geležies (bendrosios) kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Kalio kiekio nustatymas liepsnos fotometrijos metodu
 • Kalcio kiekio nustatymas titrimetrijos metodu
 • Kvapo nustatymas jusliniu metodu
 • Kjeldalio azoto kiekio nustatymas titrimetrijos metodu
 • Laisvojo anglies dioksido nustatymas titrimetrijos metodu
 • Magnio kiekio nustatymas (nustatant kalcį ir bendrąjį kietumą)
 • Mangano kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Natrio kiekio nustatymas liepsnos fotometrijos metodu
 • Nikelio kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Naftos produktų (angliavandenilinio rodiklio C10-C40) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
 • Naftos produktų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu
 • Nitrato kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Nitrito kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Anijoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų (PAM) kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų (PAM) kiekio nustatymas fotometrijos metodu
 • Permanganatinės oksidacijos (ChDSMn)(Permanganato indekso (skaičiaus)) nustatymas titrimetrijos metodu
 • pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu
 • Riebalų kiekio nustatymas Soksleto metodu
 • Sausos liekanos nustatymas gravimetrijos metodu
 • Savitojo elektrinio laidžio nustatymas elektrometrijos metodu
 • Silicio nustatymas fotometrijos metodu
 • Skaidrumo nustatymas vizualiniu metodu
 • Spalvos nustatymas fotometrijos ir vizualiniu metodais
 • Sulfato kiekio nustatymas turbidimetrijos metodu
 • Sulfidų ir sieros vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos ir titrimetrijos metodais
 • Skendinčių medžiagų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu
 • Šarmingumo (hidrokarbonato ir karbonatato kiekio) nustatymas titrimetrijos metodu
 • Temperatūros nustatymas instrumentiniu metodu
 • Vario kiekio nustatymas fotometrijos metodu

ŽemėlapisRaktažodžiai: Ekometrija UAB, Ekometrija UAB Vilnius, Ekometrija UAB Vilnius, Ekometrija UAB paslaugos, Ekometrija UAB kontaktai, aplinkos tyrimai, ekologija, aplinkosauga, aplinkosaugos dokumentų tvarkymas, aplinkosaugos dokumentų tvarkymas Vilnius, aplinkosaugos dokumentų tvarkymas Vilniuje, poveikio aplinkai vertinimas, poveikio aplinkai vertinimas Vilnius, poveikio aplinkai vertinimas Vilniuje, poveikio aplinkos orui vertinimas, poveikio aplinkos orui vertinimas Vilnius, poveikio aplinkos orui vertinimas Vilniuje, tarša, taršos vertinimas, gamtos ištekliai, gamtos išteklių taupymo plano suderinimas, atliekų mažinimo plano sudarymas, teršalai, pirminės atliekų apskaitos žurnalo pildymas, teršalų matavimai, teršalų matavimai Vilnius, teršalų matavimai Vilniuje, stacionariųjų taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimai, stacionariųjų taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimai Vilnius, stacionariųjų taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimai Vilniuje, dumblo tyrimai, dumblo tyrimai Vilnius, dumblo tyrimai Vilniuje, dirvožemio tyrimai, dirvožemio tyrimai Vilnius, dirvožemio tyrimai Vilniuje, grunto tyrimai, grunto tyrimai Vilnius, grunto tyrimai Vilniuje, nuotekų tyrimai, nuotekų tyrimai Vilnius, nuotekų tyrimai Vilniuje, paviršinio vandens tyrimai, paviršinio vandens tyrimai Vilnius, paviršinio vandens tyrimai Vilniuje, požeminio vandens tyrimai, požeminio vandens tyrimai Vilnius, požeminio vandens tyrimai Vilniuje, buitinių nuotekų laboratoriniai tyrimai, pramoninių nuotekų laboratoriniai tyrimai, lietaus nuotekų, atvirų telkinių ir požeminio vandens laboratoriniai tyrimai.


Veiklos sritis: Aplinkos apsauga

Ieškoti informacijos apie šią įmonę (Google)